S. K. Patil Sindhudurg Mahavidyalaya, Malvan

Teaching Staff

 

Shrirang Mandale

Dr. Shrirang Mandale

Principal

 

R.N.Katkar

Dr. R.N.Katkar

Assist. Prof.

 

Rabte Sir

Shri. K.K.Rabate

Assist. Prof.

 

U.Y.Samant

Dr. Mrs. U. Y. Samant

Assist. Prof

 

Hargile Sir

Dr. D.V. Hargile

Assist. Prof.

 

Chougale H.M.

Shri. H.M. Chougale

Assist. Prof.

 

B.H.Chougule

Shri. B.H. Chaugule

Assist. Prof.

 

Naik S.S.

Dr. Mrs. S. S. Naik

Assist. Prof.

 

M R Khot

Dr. M. R. Khot

Assist. Prof.

 

KHOBARE SIR

Shri. S. P. Khobare 

Assist. Prof.

 

PAWAR S.S.

Shri. S. S. Pawar

Librarian

 

Shri. P. B.Kharat

Assist. Prof.