S. K. Patil Sindhudurg Mahavidyalaya

Teaching Staff

Dr. Shrirang Mandale

Shrirang MandalePrincipal

Dr. P.L. Bhavake

Bhavake SirAsso. Prof.

Dr. R.N.Katkar

R.N.KatkarAssist. Prof.

Shri. K.K.Rabate

Rabte SirAssist. Prof.

Dr. Mrs. U. Y. Samant

U.Y.SamantAssist. Prof

Dr. D.V. Hargile

Hargile SirAssist. Prof.

Shri. H.M. Chougale

Chougale H.M.Assist. Prof.

Shri. B.H. Chaugule

B.H.ChouguleAssist. Prof.

Dr. Mrs. S. S. Naik

Naik S.S.Assist. Prof.

Dr. M. R. Khot 

M R KhotAssist. Prof.

Shri. S. P. Khobare 

KHOBARE SIRAssist. Prof.

Shri. S.S. Pawar 

PAWAR S.S.Librarian