S. K. Patil Sindhudurg Mahavidyalaya

IQAC

(2016-17 to 2018-19)
Sr. Designation
Mr. Balaso Shankar Pantwalawalkar Chair Person
Mr. Balaso Shankar Pantwalawalkar Principal
Dr. Prabhakar Laxman Bhavake Member
Dr. Ramchandra Narayan Katkar Member
Dr. Ujwalla Yashwant Samant Member
Mr. Ganesh Rajanikant Kushe Management
Mr. Sainath Ramchandra chavan Management
Mr. Anil Nhivekar Local Social Member
Mr. Sandesh Ramchandra Koyande Local Social Member
Prof. Baburao Hindurao Chaugule Co Ordinate